Kleine windmolens – kader

In de week van de klimaattop in Glasgow en de ondersteunende klimaatmars in Amsterdam vragen we (de redactie van de Stedendriekhoe, pb) ook aan Paul Baart, raadslid voor GroenLinks en voorzitter van de RES Raadswerkgroep of kleine windmolens passen in de Regionale Energie Transitie (RES)? Zijn antwoord is ja … en we doen er goed aan dat in samenhang te zien met de andere plannen en voorzieningen die we nodig hebben. De bedoeling van het Beleidskader voor kleine windturbines is om die molens mogelijk te maken en er ook voor te zorgen dat het landschap mooi blijft. Verrommeling van het landschap willen we voorkomen.

Alle initiatieven om geen fossiele brandstof te gebruiken voor onze energie zijn wat ons betreft welkom. Inwoners en bedrijven zien mogelijkheden omdat helemaal in eigen hand te houden. Dat vinden we fantastisch. Het past ook bij de wens van veel inwoners en van GroenLinks om energie van dichtbij te gebruiken en dat in te zetten voor gezamenlijk gebruik.

Lees verder

RES 1.0

 

Hoe geven we antwoord op de klimaatcrisis? Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen gaat de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord geven.

De concept-RES van de Cleantech Regio: https://www.cleantechregio.nl/res/ is er. Nu werkt de Cleantech Regio aan de RES 1.0.

Lees verder

Mobiliteit in Gelderland

De beoordelen we mobiliteitsplannen van onze overheden? Enkele principes die we daarbij hanteren is dat de taal en inrichting van het beleid gericht is verplaatsen

De visie van de provincie op wat er allemaal beweegt in de provincie laat een opvallende preoccupatie zien met de stedelijk agglomeraties van Arnhem en Nijmegen. De illustratie van het goederenverkeer is daarvan een voorbeeld:

Natuurlijk hebben we onze fractie in de Provinciale Staten op de hoogte gesteld dat een echte misvatting is

Een mobiliteitsvisie die verbindt, verandert en vergroent

GroenLinks Gelderland is blij met de Mobiliteitsvisie die vandaag is vastgesteld door Provinciale Staten. Statenlid Wouter Witteveen: “De drie hoofdprincipes van deze visie ‘verbinden, veranderen en vergroenen’ staan dichtbij de principes van GroenLinks”.

Voor de korte afstanden wordt stevig ingezet op de fiets en bij de langere afstanden speelt het OV een belangrijke rol. GroenLinks Gelderland diende tijdens de Statenvergadering een motie in om met meer maatregelen te komen die de druk op de spits, zowel in het openbaar vervoer als op de weg, verlichten. Deze is met brede ondersteuning aangenomen.

Inclusiviteit is een ander belangrijk principe van GroenLinks Gelderland. Daarom dienden zij mede een motie in om uitdrukkelijk de bereikbaarheid van het platteland te verbeteren.

Tot slot is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Wouter Witteveen: “Het streven naar nul verkeersdoden is goed, maar er moet nog heel wat gebeuren”. Op dat onderwerp diende de fractie twee moties mede in, specifiek voor oplossen van verkeersonveilige situaties in het algemeen en het bevorderen van veilig-fietsen-onderwijs.

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Verkeer-en-vervoer/DOC_Visie_voor_een_bereikaar_Gelderland.pdf

De Luchtvaartnota 2020-2050

Namens GroenLinks stuurde is een zienswijze naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Tijden veranderen, soms zelfs erg snel. Regeren is vooruitzien en van een regering mag een verantwoord beleid verwacht worden. Een beleid dat is ondersteund door kennis en reële inschattingen voor de toekomst. Daar lijkt het niet op in de luchtvaartnota.

Groei van de luchtvaart anno 2020 is geen optie zonder meer. Toch is groei een vanzelfsprekende optie in de Luchtvaartnota. De mogelijke vraag naar luchtvaart en niet de grenzen zijn het uitgangspunt De actualiteit haalt de nota nu al in: veel Nederlanders nemen zich voor minder te gaan vliegen, omdat ze willen meewerken aan een beter klimaat

Een analyse van de gevolgen van Corona is er niet, terwijl wel afspraken met KLM zijn gemaakt om de negatieve economische gevolgen ervan op te vangen. Gezondheid boven economie is alweer snel vergeten, van nevenschikking is zelfs geen sprake.
Kwaliteit van leven is geen onderwerp omdat er geen normen zijn opgenomen voor hinder voor inwoners zoals voorspelbaarheid, rustmomenten en gezondheidseffecten.

Lees verder

Wat te doen na de corona lockdown

Na de crisis is het van belang om in eerste instantie goed te kijken naar de toekomst: hoe willen we de samenleving inrichten, wat doen we met onze opdracht om de wereld leefbaar te houden en hoe ondersteunen we de burgers, hoe richten we onderwijs en zorg in. Van het antwoord op die vragen hangt het af over welke middelen we het hebben en hoe we dat kunnen bereiken.
Onderdeel van de financiering van die toekomst is de afhandeling van de schulden die we hebben moeten nemen als gevolg van maatregelen die niet wij maar de centrale overheid heeft genomen.
Als we nu de juiste keuzes maken, kan deze tijd een keerpunt zijn. Dan kan dit het begin zijn van een rechtvaardiger economisch systeem, waarin niet geld of de laagste prijs, maar welzijn voorop staat.

  1. Solidariteit bij het betalen van de rekening
  2. Solidariteit in ons klimaatbeleid
  3. Solidariteit met de publieke sector
  4. Solidariteit in de zorg
  5. Solidariteit op de arbeidsmarkt

Lees verder

Regionale Energie Strategie (RES)

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen geeft de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord.

De concept-RES van de Cleantech Regio waarvan Apeldoorn onderdeel uitmaakt is nu openbaar via het de speciale RES-pagina: https://www.cleantechregio.nl/res/

Het proces rond de concept-RES ligt stil vanwege de Corona perikelen en de bijeenkomsten met raden en inwoners zijn afgelast. Deze kunnen pas plaatsvinden als normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is. Daarom heeft de Stuurgroep RES Cleantech Regio bij het Nationaal Programma RES uitstel gevraagd omdat we de datum van 1 juli 2020 niet zullen halen.

Via onze gemeentelijke kanalen en via onze nieuwsbrief zullen wij laten weten wanneer de bijeenkomsten zullen zijn.

We hebben nu meer tijd om kennis te nemen van dit document en te formuleren wat we er van vinden. Als je daarover wilt meedenken, een mening hebt of suggesties hebt voor verbetering, laat het me dan weten, stuur een mail naar p.baart@apeldoorn.nl

Intussen hebben we de samenwerking tussen de GroenLinks fracties van de gemeenten in de RES regio gestart om onze inbreng af te stemmen;

Apeldoorn slimme stad

Bekijk de foto’s | Download het verslag

Groenlinks Apeldoorn en ROC Aventus organiseerden op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.
Met technische informatie van professor Frank Leferink, Hij sprak over de belofte en de beperkingen van 5G. En dat slim in dit geval betekent dat communicatie mogelijk is.
Richard Wouters van de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks noemde de dilemma’s en keuzes als we het hebben over de nieuwe technologie. Hij publiceerde het handvest voor de slimme stad.
Jos van Deursen voorzitter van het College van Bestuur van ROC- Aventus benadrukt het belang van goede vakopleidingen in de nauwe samenwerking met de Clean Tech Regio
Wethouder Wim Willems noemde de vele voorbeelden van toepassingen die nu al in onze gemeente worden gebruikt en het sensoren-registeren dat hij in samenwerking met het kadaster ontwikkelt. Ook noemde hij de recent aangenomen principes voor de digitale samenleving van de VNG

Lees verder

De slimme stad

De slimme stad, wat is dat?

GroenLinks Apeldoorn organiseert, in samenwerking met ROC Aventus, op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.  Laat weten dat je komt!

Apeldoorn wil graag een smart city zijn, die slimme technologie gebruikt om de kwaliteit van leven in de gemeente te verbeteren. Welke technologie, welke vormen van samenwerking en welke ethische kaders zijn daarvoor nodig?

Lees verder

Algemene Voorzieningen, of toch CMO centra

De nota algemene voorzieningen gaat bijna alleen over de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) en hun werkwijze. Inwoners worden vaak cliënten genoemd en verenigingen en doelgroepen die eerder in beeld waren, lijken vergeten.

Lees verder

  • 1
  • 2