Mobiliteit in Gelderland

De beoordelen we mobiliteitsplannen van onze overheden? Enkele principes die we daarbij hanteren is dat de taal en inrichting van het beleid gericht is verplaatsen

De visie van de provincie op wat er allemaal beweegt in de provincie laat een opvallende preoccupatie zien met de stedelijk agglomeraties van Arnhem en Nijmegen. De illustratie van het goederenverkeer is daarvan een voorbeeld:

Natuurlijk hebben we onze fractie in de Provinciale Staten op de hoogte gesteld dat een echte misvatting is

Een mobiliteitsvisie die verbindt, verandert en vergroent

GroenLinks Gelderland is blij met de Mobiliteitsvisie die vandaag is vastgesteld door Provinciale Staten. Statenlid Wouter Witteveen: “De drie hoofdprincipes van deze visie ‘verbinden, veranderen en vergroenen’ staan dichtbij de principes van GroenLinks”.

Voor de korte afstanden wordt stevig ingezet op de fiets en bij de langere afstanden speelt het OV een belangrijke rol. GroenLinks Gelderland diende tijdens de Statenvergadering een motie in om met meer maatregelen te komen die de druk op de spits, zowel in het openbaar vervoer als op de weg, verlichten. Deze is met brede ondersteuning aangenomen.

Inclusiviteit is een ander belangrijk principe van GroenLinks Gelderland. Daarom dienden zij mede een motie in om uitdrukkelijk de bereikbaarheid van het platteland te verbeteren.

Tot slot is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Wouter Witteveen: “Het streven naar nul verkeersdoden is goed, maar er moet nog heel wat gebeuren”. Op dat onderwerp diende de fractie twee moties mede in, specifiek voor oplossen van verkeersonveilige situaties in het algemeen en het bevorderen van veilig-fietsen-onderwijs.

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Verkeer-en-vervoer/DOC_Visie_voor_een_bereikaar_Gelderland.pdf

De Luchtvaartnota 2020-2050

Namens GroenLinks stuurde is een zienswijze naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Tijden veranderen, soms zelfs erg snel. Regeren is vooruitzien en van een regering mag een verantwoord beleid verwacht worden. Een beleid dat is ondersteund door kennis en reële inschattingen voor de toekomst. Daar lijkt het niet op in de luchtvaartnota.

Groei van de luchtvaart anno 2020 is geen optie zonder meer. Toch is groei een vanzelfsprekende optie in de Luchtvaartnota. De mogelijke vraag naar luchtvaart en niet de grenzen zijn het uitgangspunt De actualiteit haalt de nota nu al in: veel Nederlanders nemen zich voor minder te gaan vliegen, omdat ze willen meewerken aan een beter klimaat

Een analyse van de gevolgen van Corona is er niet, terwijl wel afspraken met KLM zijn gemaakt om de negatieve economische gevolgen ervan op te vangen. Gezondheid boven economie is alweer snel vergeten, van nevenschikking is zelfs geen sprake.
Kwaliteit van leven is geen onderwerp omdat er geen normen zijn opgenomen voor hinder voor inwoners zoals voorspelbaarheid, rustmomenten en gezondheidseffecten.

Lees verder

Bereikbaarheid 2040

Van en naar de stad, klimaat en milieu en de vaart van nieuwe ontwikkelingen, dat zijn zomaar de kopjes waaronder de dilemma’s, samenhang en noodzaak van mobiliteitsbeleid in onze stad samenkomen.

Betrokkenheid van inwoners, een gedurfde visie en betrekken van kennisinstituten mogen daar van GroenLinks nog bij.

Lees verder