Auteur: Paul

Inspraak ontwerp RES 1.0

Energie, besparing en opwekken zijn belangrijke thema’s voor GroenLinks.

De RES 1.0 moet het kader zijn maar heeft geen bindend karakter. Die plannen maken we in onze gemeente en regio. We onderschrijven het Klimaatakkoord. Dat betekent dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt.

De kracht gaat zitten in een aanpak die voldoende ruimte biedt voor iedereen om mee te doen. Voor alle inwoners en belanghebbenden. We willen dat alle nieuwe woningen energielabel A hebben. Dat willen we ook bereiken voor bestaande woningen en bedrijven. En als het om opwek door windmolens en zonnevelden gaat: met aandacht voor natuur.

Kleine windmolens – kader

In de week van de klimaattop in Glasgow en de ondersteunende klimaatmars in Amsterdam vragen we (de redactie van de Stedendriekhoe, pb) ook aan Paul Baart, raadslid voor GroenLinks en voorzitter van de RES Raadswerkgroep of kleine windmolens passen in de Regionale Energie Transitie (RES)? Zijn antwoord is ja … en we doen er goed aan dat in samenhang te zien met de andere plannen en voorzieningen die we nodig hebben. De bedoeling van het Beleidskader voor kleine windturbines is om die molens mogelijk te maken en er ook voor te zorgen dat het landschap mooi blijft. Verrommeling van het landschap willen we voorkomen.

Alle initiatieven om geen fossiele brandstof te gebruiken voor onze energie zijn wat ons betreft welkom. Inwoners en bedrijven zien mogelijkheden omdat helemaal in eigen hand te houden. Dat vinden we fantastisch. Het past ook bij de wens van veel inwoners en van GroenLinks om energie van dichtbij te gebruiken en dat in te zetten voor gezamenlijk gebruik.

Lees verder

Expertmeeting mobiliteit en vergroening in Apeldoorn

Het CDA en GroenLinks Apeldoorn organiseren op 31 maart een digitale expertmeeting over mobiliteit en vergroening in Apeldoorn. Via deze weg nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst.

Beide partijen vinden dat de komende jaren belangrijke en bepalende keuzes moeten worden gemaakt om Apeldoorn een groene en comfortabele gezinsstad te laten zijn en blijven. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en organiseren de partijen een tweetal bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst is een expertmeeting met een viertal experts. Prof. dr. Derk Loorbach, transitiedeskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam trapt de avond af en neemt ons mee in zijn visie op de toekomst van mobiliteit. Daarna neemt dr. ir. Marian Stuiver van de Universiteit Wageningen ons mee in de wereld van Groene steden. Dr. Evert Worm en Frank Kaalberg van ingenieursbureau Witteveen+Bos gaan tenslotte in op de mogelijkheden van de ondertunneling van het spoor, specifiek voor Apeldoorn.

Lees verder

RES 1.0

 

Hoe geven we antwoord op de klimaatcrisis? Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen gaat de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord geven.

De concept-RES van de Cleantech Regio: https://www.cleantechregio.nl/res/ is er. Nu werkt de Cleantech Regio aan de RES 1.0.

Lees verder

Mobiliteit in Gelderland

De beoordelen we mobiliteitsplannen van onze overheden? Enkele principes die we daarbij hanteren is dat de taal en inrichting van het beleid gericht is verplaatsen

De visie van de provincie op wat er allemaal beweegt in de provincie laat een opvallende preoccupatie zien met de stedelijk agglomeraties van Arnhem en Nijmegen. De illustratie van het goederenverkeer is daarvan een voorbeeld:

Natuurlijk hebben we onze fractie in de Provinciale Staten op de hoogte gesteld dat een echte misvatting is

Een mobiliteitsvisie die verbindt, verandert en vergroent

GroenLinks Gelderland is blij met de Mobiliteitsvisie die vandaag is vastgesteld door Provinciale Staten. Statenlid Wouter Witteveen: “De drie hoofdprincipes van deze visie ‘verbinden, veranderen en vergroenen’ staan dichtbij de principes van GroenLinks”.

Voor de korte afstanden wordt stevig ingezet op de fiets en bij de langere afstanden speelt het OV een belangrijke rol. GroenLinks Gelderland diende tijdens de Statenvergadering een motie in om met meer maatregelen te komen die de druk op de spits, zowel in het openbaar vervoer als op de weg, verlichten. Deze is met brede ondersteuning aangenomen.

Inclusiviteit is een ander belangrijk principe van GroenLinks Gelderland. Daarom dienden zij mede een motie in om uitdrukkelijk de bereikbaarheid van het platteland te verbeteren.

Tot slot is verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Wouter Witteveen: “Het streven naar nul verkeersdoden is goed, maar er moet nog heel wat gebeuren”. Op dat onderwerp diende de fractie twee moties mede in, specifiek voor oplossen van verkeersonveilige situaties in het algemeen en het bevorderen van veilig-fietsen-onderwijs.

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Verkeer-en-vervoer/DOC_Visie_voor_een_bereikaar_Gelderland.pdf

De Luchtvaartnota 2020-2050

Namens GroenLinks stuurde is een zienswijze naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Tijden veranderen, soms zelfs erg snel. Regeren is vooruitzien en van een regering mag een verantwoord beleid verwacht worden. Een beleid dat is ondersteund door kennis en reële inschattingen voor de toekomst. Daar lijkt het niet op in de luchtvaartnota.

Groei van de luchtvaart anno 2020 is geen optie zonder meer. Toch is groei een vanzelfsprekende optie in de Luchtvaartnota. De mogelijke vraag naar luchtvaart en niet de grenzen zijn het uitgangspunt De actualiteit haalt de nota nu al in: veel Nederlanders nemen zich voor minder te gaan vliegen, omdat ze willen meewerken aan een beter klimaat

Een analyse van de gevolgen van Corona is er niet, terwijl wel afspraken met KLM zijn gemaakt om de negatieve economische gevolgen ervan op te vangen. Gezondheid boven economie is alweer snel vergeten, van nevenschikking is zelfs geen sprake.
Kwaliteit van leven is geen onderwerp omdat er geen normen zijn opgenomen voor hinder voor inwoners zoals voorspelbaarheid, rustmomenten en gezondheidseffecten.

Lees verder

  • 1
  • 2